Privacy Statement

Privacy Statement

Contactgegevens:

Wij hebben onze privacyverklaring aangepast om zo te voldoen aan de nieuw wet:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit om u meer inzicht te geven over hoe wij met uw gegevens omgaan zowel online als offline.
Alle medewerkers van EQ vinden privacy belangrijk en doen er alles aan om deze te waarborgen.

EQuilibrium Maastricht,
gevestigd in gebouw: “Stichting Moetiara Maloekoe”
God. v. Heerstraat 38
6227 RJ Maastricht,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.eqmaastricht.nl
EQuilibrium Maastricht
gebouw: “Stichting Moetiara Maloekoe”
God. v. Heerstraat 38
6227 RJ Maastricht

Jeannette Verbooy Tatipata is de Functionaris Gegevensbescherming van EQuilibrium Maastricht zij is te bereiken via info@eqmaastricht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
EQuilibrium Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eqmaastricht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EQuilibrium Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
EQuilibrium Maastricht neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EQuilibrium Maastricht) tussen zit. EQuilibrium Maastricht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp
Mailchimp wordt gebruikt om de nieuwsbrief te kunnen verspreiden en de contactgegevens te verzamelen van de mensen die zich inscrijven voor de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EQuilibrium Maastricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
email persoonsgegevens > Bewaartermijn maximaal 5 jaar > dit om u beter van dienst te kunnen zijn bij email contact
Bij de inschrijving verstrekte persoonsgegevens, naam, mailadres, adres, telefoonnummer en evt door u verstrekte aanvullende gegevens>Bewaartermijn min 7 jaar dit ivm belastingtaangifte.
Door u verstrekte gegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief gegenereerd in het programma Mailchimp > Bewaartermijn bij uitschrijving worden uw gegevens verwijderd uit onze database.

Delen van persoonsgegevens met derden
EQuilibrium Maastricht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EQuilibrium Maastricht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EQuilibrium Maastricht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EQuilibrium Maastricht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eqmaastricht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EQuilibrium Maastricht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EQuilibrium Maastricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@eqmaastricht.nl